S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

DCF waarderingsmethode

De DCF waarderingsmethode is volgens de investeringsleer de meest juiste methode om een onderneming te waarderen. DCF staat voor Discounted Cashflow.
In de DCF waarderingsmethode worden de toekomstige vrije kasstromen ('free cashflows') tegen de gemiddelde vermogenskostenvoet ('wacc, weighted average cost of capital).

Uitgangspunt van de DCF waardering is going concern waarbij het gaat om het zo juist mogelijk inschatten van de toekomstige onzekere kasstroom. Bij de waardering van deze toekomstige kasstroom wordt rekening gehouden met de tijdswaarde van geld door de kasstroom in een bepaalde toekomstige periode om te rekenen naar 'huidig' geld. In deze omrekening wordt rekening gehouden met de vermogensstructuur (verhouding vreemd en eigen vermogen) zoals die gebruikelijk is in de bedrijfstak en dus de gewenste vergoeding die partipanten wensen te behalen op hun geïnvesteerde gelden.

We spreken over vrije kasstroom en er wordt dus terecht rekening gehouden met de effecten in werkkapitaal en benodigde toekomstige investeringen (die de kasstroom beïnvloeden).

Belangrijk onderdeel bij de DCF methode is de bepaling van de planningshorizon (hoever vooruit wordt de kasstroom bepaald) en hoe wordt de vervolgwaarde van de onderneming dan bepaald, immers ook na een periode van 5 jaar vooruit houdt de onderneming niet op te bestaan. Het is mogelijk uit te gaan van een continue (beperkte) groei in kasstroom of een gelijkblijvende kasstroom of zelfs een afnemende (meer van toepassing bij een DCF methode van een bepaalde activiteit).

De koper van een onderneming raden wij aan een gedegen DCF methode toe te passen met een planningshorizon van tenminste 5 jaar. Hierbij verdienen de investeringen ook bijzonder aandacht. Verkoper presenteert in de regel nogal een positief plaatje van de (her)investeringen. Naast het voordeel van het betpalen van de kasstroom verkrijgt koper zo meer gevoel en inzicht in de onderneming. Ook is het van belang de exploitatie goed door te nemen en op punten de nodige normaliseringen toe te passen:

  • is er een normaal directiesalaris opgenomen (=vergoeding voor arbeid, niet voor investering)
  • zijn de marketing en verkoop kosten de laatste 2 jaar niet teruggeschroeft (is dit op termijn realistisch)
  • hetzelfde geldt voor cursussen en opleidingen en allerlei faciliteiten
  • is er sprake van een veroudert machinepark?

 

(terug) naar Opens internal link in current windowwaardering

DCF - Discounted Cashflow bedrijfswaardering

Wilt u meer weten of heeft u interesse in onze diensten en vrijblijvend gesprek?

contact