S2Mf: Corporate Finance & Transactional Services - bedrijfswaarderingen - due diligence - waardecreatie - recovery

Shares to Multiply

contact & mail


+31(0)6 51471104

Juridische fusie

Een zeer speciale vorm van 'bedrijfsovername' is een juridische fusie. In tegenstelling tot een aandelen of activa passiva fusie waarbij juridische leveringseisen een rol spelen is dit niet het geval bij een juridische fusie. 

Bij een juridische fusie gaat het hele vermogen van een vennootschap (de verdwijnende vennootschap) onder algemene titel over op de verkrijgende vennootschap. De verdwijnende vennootschap houdt bij de fusie op te bestaan en alle rechten en plichten gaan rechtswege over naar de verkrijgende vennootschap.

In de regel wordt bij overname van een 'buitenstaander' niet vaak de weg van de juridische fusie bewandeld, maar zoals eerder vermeld de aandelenoverdracht (aandelenfusie) of activa-passiva transactie (bedrijfsfusie)

In de wet vastgelegd welke stappen genomen moeten worden om een juridische fusie te realiseren.

 

(terug) naar Opens internal link in current windowBedrijfsovername